Vedtekter

VEDTEKTER


§ 1. NAVN
Foreningens navn er KRISTIANSAND DØVEFORENING. Forening for Vest-Agder fylke. Foreningen ble
stiftet 10. oktober 1908. Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF).


§ 2. FORMÅL
Kristiansand Døveforening er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon. Foreningen er
en språkpolitisk organisasjon og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i
samfunnet. Foreningen skal drive et sosialt og kulturelt tilbud på tegnspråk


§ 3. MEDLEMSKAP OG KONTINGENT
All inn- og utmelding skjer til Norges Døveforbund, som har ansvar for innkreving av kontingent og
føring av medlemsregister. Kontingenten vedtas på NDF's landsmøte. De som ikke har betalt
kontingent blir strøket som medlemmer. Medlemmer som har betalt kontingent pr 31.12.
foregående år har stemmerett på årsmøtet og ekstra ordinært årsmøtet, og kan velges til tillitsverv.
Medlemskap i NDF medfører likbehandling i alle lokallag tilsluttet NDF. Unntak er ved økonomisk
tilskudd som kan være geografisk betinget.


§ 4. MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER
Alle medlemmene plikter å følge foreningens vedtekter og bestemmelser, og de vedtak som
styret/årsmøtet fatter. Styret har rett til å utelukke medlemmer som tross advarsel opptrer i strid
med foreningens vedtekter og reglement. Medlemmene skal heller ikke motarbeide foreningens
interesser på annen måte. Styret kan utelukke medlemmer som opptrer i strid med dette. Det skal
skje med øyeblikkelig virkning. Utelukket medlem har rett til å få forelagt sin sak for årsmøtet.
Medlemmene skal respektere hverandre og bidra til at alle kjenner seg trygge i foreningens
fellesskap.


§ 5. ÅRSMØTE
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet for vedtekter og kontroll av regnskap, og holdes hvert år
i mars måned. Det innkalles med 6 ukers varsel og er vedtaksdyktig uansett fremmøte når innkalling
har skjedd på lovlig vis. Det kunngjøres ved oppslag i foreningens lokaler og på hjemmesiden.
Innkomne forslag må leveres til styret senest 4 uker før årsmøtet. Dagsorden, årsberetning og
revidert regnskap sendes ut til medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.
DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET
1. Valg av 1. og 2. møteleder, 2 referenter, 2 protokollunderskrivere og tellekorps på 2
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsberetning for foreningen
4. Regnskap for foreningen
5. Budsjettforslag for foreningen
6. Vedtektsendringer
7. Innkomne forslag
8. Valg som ledes av valgkomiteen. Det foretas valg på:
a. Foreningens leder for 1 år
b. 4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står på valg hvert år. 2 varamedlemmer som velges
hvert år
c. 1 revisor
d. Valgkomite på 2 medlemmer


§ 6. ÅRSMØTETS AVSTEMNINGER
Alle forslag og saker avgjøres med flest av de avgitte stemmene ved håndsopprekning eller skriftlig
lapp, unntatt valg på foreningens leder, som krever over halvparten av de avgitte stemmene. Valg
foregår skriftlig hvis det foreligger flere enn et forslag eller når det fremmes krav om det.


§ 7. EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret kan innkalle til ekstra ordinært årsmøte etter behov eller når minst 10 medlemmer skriftlig
framsetter krav om det. Det innkalles med to ukers varsel og kan bare behandle de saker som er
kunngjort i innkallingen. Det kan ikke vedtas vedtektsendringer eller omgjøres årsmøtevedtak på
disse møtene.


§ 8. MEDLEMSMØTE
Styret kan innkalle til medlemsmøter etter behov eller når minst 10 medlemmer skriftlig fremsetter
krav om det. Det innkalles med to ukers varsel. Medlemsmøtet er først og fremst av orienterende
art, men kan behandle alle saker som det ikke naturlig kreves årsmøte eller ekstra ordinært årsmøte
for å avgjøre.


§ 9. STYRET
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Styret konstituerer seg
senest 14 dager etter årsmøtet og velger selv nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Styret er
vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet har lederen 2 stemmer. Styret er foreningens høyeste myndighet som gjelder regnskap
og budsjett, og skal ivareta foreningens og medlemmenes interesser. Foreningsleder innkaller til
styremøte der alle har møteplikt. Forfall meldes til foreningsleder. Lederen leder og representerer
foreningen i samråd med de øvrige styremedlemmene. Nestleder overtar lederens funksjoner i
dennes fravær. Alle styremedlemmer har taushetsplikt som gjelder saker om medlemmer.
Regnskapet skal være avsluttet pr. 31.12. og revideres før det legges frem for årsmøtet.


§ 10. UNDERAVDELINGER
Årsmøtet kan også oppta underavdelinger der medlemmene også må være medlemmer av
Kristiansand Døveforening. Underavdelingene plikter å sende inn årsberetning, regnskap og
årsmøtereferat til styret i foreningen. Hvis underavdelinger setter opp egne vedtekter, må disse
godkjennes av styret i Kristiansand Døveforening. Virksomheten i underavdelingene må ikke gå på
tvers av KDFs formålsparagraf. Døveforeningen og alle underavdelinger (seniorgruppe, historielag og
arbeidsgjeng) har rett til å benytte "Solheim" gnr 96, bnr 93 gratis.


§ 11. DØVEFORENINGENS EIENDOMSFORHOLD OG ARBEIDSGJENGEN
Kristiansand Døveforening eier eiendommen "Solheim" gnr 96, bnr 93 (Dvergnesveien 501).
Arbeidsgjengen har som oppgave å drive vedlikehold. Disse personene velges ikke på årsmøtet.
Styret har hovedansvaret for at det alltid er noen med i arbeidsgjengen. Utleievirksomheten drives av
en utleieansvarlig, og styret har ansvaret for at den virksomhet drives som det skal.
1. Salg av døvesenteret.

Salg av eiendommen «Solheim» gnr. 96, bnr. 93. Dersom det er aktuelt å selge eiendommen må
et årsmøte og et ekstra ordinært årsmøte, eller to ekstra ordinære årsmøter være enige om salg. 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmene må være enige

2. Salg av deler av tomta.
Skulle et årsmøte vedta salg av en eller flere deler av tomta, må et årsmøte eller ekstraordinært
årsmøte være enige i et salg, dersom det skal erklæres gyldig. Det gis 2 ukers frist ved innkalling til
ekstraordinært årsmøte. Dersom det kommer på tale å selge deler av tomta må minst 2/3 av de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmene være enige i det. Salget av en eller deler av tomta
gis fullmakt til eiendomsutvalget i samarbeid med styret dersom det er vedtatt på årsmøtet å selge.
Årsmøtet gir herved eiendomsutvalget i samråd med styret, fullmakt til å gå inn på alle nødvendige
avtaler for å få gjennomført reguleringer og utbyggingen av foreningens eiendom.
Gnr 96 bnr 93.
Fullmakten omfatter også rett til å selge deler av eiendommen, dersom eiendomsutvalget og styret
finner det formålstjenlig. Dvs. rett til å skrive under kjøpekontrakter, skjøter og eventuelt andre
dokumenter som må til for å få utskilt parseller av eiendommen og solgt disse.
Om nødvendig innkalles det til ekstraordinært årsmøte hvis det skal selges deler av eiendommen.
Det gis 2 ukers frist ved innkalling til ekstraordinært årsmøte.


§ 12. VALGKOMITÉ
Foreningens valgkomité består av 2 medlemmer, valgt på årsmøtet. Komitéen skal arbeide for å finne
medlemmer som er villige til å ta imot valg. Under valget er det mulig for et medlem å komme med
forslag på andre personer enn de valgkomitéen foreslår. Det foretas skriftlig avstemming.


§ 13. VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til endringer i vedtektene må være i styret i hende 4 uker før årsmøtet. Endringer i denne
vedtekt kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.


§ 14. PROTOKOLL FRA FORENINGENS MØTER
Det skal føres protokoll (referat) fra alle styre- og årsmøter. Referatene skal oppbevares på en
betryggende måte.


§ 15. OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 7/8 flertall blant alle
medlemmer som har stemmerett. Dessuten må vedtaket gjentas med 7/8 flertall på ekstra ordinært
årsmøte 4 uker senere. Hvis foreningen blir oppløst, skal alle Kristiansand Døveforeningens verdier
overføres til Norges Døveforbund. Foreningens verdier skal forvaltes av Norges Døveforbund i 10 år.
Hvis det i løpet av 10 års-perioden blir opprettet en ny forening i Kristiansand med tilsvarende
formål, og foreningen blir tilsluttet NDF, skal verdiene overføres til denne foreningen. Hvis det i løpet
av perioden ikke blir startet en ny forening i Kristiansand, disponerer Norges Døveforbund verdiene
fritt, men fortrinnsvis til beste for tegnspråklige i Kristiansand. Ved oppløsning av Kristiansand
Døveforening skal protokoller, dokumenter og papirer av døvehistorisk interesse overlates Norges
Døveforbund for betryggende oppbevaring.


Disse vedtektene ble revidert og vedtatt på årsmøtet 23.04.2022

fra 1987 og til ca 2015

Se her