Vedtekter

VEDTEKTER


§ 1. NAVN

Foreningens navn er KRISTIANSAND DØVEFORENING. Forening for Vest-Agder fylke.

Foreningen ble stiftet 10. oktober 1908. Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF).


§ 2. FORMÅL

Kristiansand Døveforeningen er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon. Foreningen er en språkpolitisk organisasjon og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Foreningen skal drive et sosialt og kulturelt tilbud på tegnspråk.


§ 3A. MEDLEMSKAP OG KONTINGENT

All inn- og utmelding skjer til Norges Døveforbund, som har ansvar for innkreving av kontingent og føring av medlemsregister. Kontingenten vedtas på NDF’s landsmøte. De som ikke har betalt kontingent blir strøket som medlemmer. Medlemmer som har betalt kontingent pr 31.12 foregående år har stemmerett på årsmøtet og ekstra ordinær årsmøtet, og kan velges til tillitsverv.


Medlemskap i NDF medfører likebehandling i alle lokallag tilsluttet NDF. Unntak er ved økonomisk tilskudd som kan være geografisk betinget.


§ 3B.  STØTTEMEDLEMSKAP

Enhver som støtter foreningens formål kan opptas som støttemedlem av Kristiansand døveforening. Disse er ikke valgbare, og har ikke tale- og stemmerett. Inn og utmelding må skje via Kristiansand døveforening.


§ 4. MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER

Alle medlemmene plikter å følge foreningens vedtekter og bestemmelser, og de vedtak som styret/årsmøtet fatter. Styret har rett til å utelukke medlemmer som tross advarsel opptrer i strid med foreningens vedtekter og reglement. Medlemmene skal heller ikke motarbeide foreningens interesser på annen måte. Styret kan utelukke medlemmer som opptrer i strid med dette. Det skal skje med øyeblikkelig virkning. Utelukket medlem har rett til å få forelagt sin sak for årsmøtet.


Medlemmene skal respektere hverandre og bidra til at alle kjenner seg trygge i foreningens fellesskap.


§ 5. ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år i mars måned. Det innkalles med 4 ukers varsel og er vedtaksdyktig uansett fremmøte når innkalling har skjedd på lovlig vis. Det kunngjøres ved oppslag i foreningens lokaler og i hjemmesiden. Dagsorden, årsberetning og revidert regnskap sendes ut til medlemmer senest to uker før.


DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET

1.Valg av 1. og 2. møteleder, 2 referenter, 2 protokollunderskriver og tellekorps på 2

2.Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.Årsberetning for foreningen og døvesenteret

4.Regnskap for foreningen og døvesenteret

5.Budsjettforslag for foreningen og døvesenteret

6.Vedtektsendringer

7.Innkommende forslag

8.Valg som ledes av valgkomiteen. Det foretas valg på:

a.Foreningens leder for 1 år

b.4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står på valg hvert år. 2 varamedlemmer som velges hvert år.

c.Arbeidsutvalget, 3 personer for 2 år. 1 – 2 står på valg hvert år.

d.1 bilagrevisor og 1 varabilagrevisor for foreningen og døvesenteret

e.1 revisor

f.Vedtektkomite på 3 medlemmer

g.Valgkomite på 2 medlemmer


§ 6. ÅRSMØTETS AVSTEMNINGER

Alle forslag og saker avgjøres med flest av de avgitte stemmene ved håndsopprekning eller skriftlig lapp, unntatt valg på foreningens leder, som krever over halvparten av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger flere enn et forslag eller når det fremmes krav om det.


§ 7. EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte etter behov eller når minst 10 medlemmer skriftlig framsetter krav om det. Det innkalles med to ukers varsel og kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen. Det kan ikke vedtas vedtektsendringer eller omgjøres årsmøtevedtak på disse møtene.


§ 8. MEDLEMSMØTE

Styret kan innkalle til medlemsmøter etter behov eller når minst 10 medlemmer skriftlig framsetter krav om det. Det innkalles med 14 dagers varsel. Medlemsmøtet er først og fremst av orienterende art, men kan behandle alle saker som det ikke naturlig kreves årsmøte eller ekstraordinært årsmøte for å avgjøre.


§ 9. STYRET

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Styret konstituerer seg senest 14 dager etter årsmøtet og velger selv nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Styret er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen 2 stemmer. Styret er foreningens høyeste myndighet og skal ivareta foreningens og medlemmenes interesser. Foreningsleder innkaller til styremøte der alle har møteplikt. Forfall meldes til foreningsleder. Lederen leder og representerer foreningen i samråd med de øvrige styremedlemmene. Nestleder overtar lederens funksjoner i dennes fravær. Alle styremedlemmer har taushetsplikt vedrørende personsaker. Regnskapet skal være avsluttet pr. 31.12 og revideres før det legges frem for årsmøtet.


§ 10. UNDERAVDELINGER

Årsmøtet kan også oppta underavdelinger der medlemmene også må være medlemmer av Kristiansand Døveforening. Underavdelingene plikter å sende inn årsberetning, regnskap og årsmøtereferat til styret i foreningen. Hvis underavdelinger setter opp egne vedtekter, må disse godkjennes av styret i Kristiansand Døveforening. Virksomheten i underavdelingene må ikke gå på tvers av KDFs formålsparagraf.


§ 11. VEST-AGDER DØVESENTER ”SOLHEIM” OG ARBEIDSUTVALGET

Kristiansand Døveforening eier Vest-Agder Døvesenteret ”Solheim”.

Arbeidsutvalget har som oppgave å drive vedlikehold og utleievirksomhet. Ved investeringer følger man budsjett som er vedtatt på årsmøtet. Investeringer utenom budsjett skal forelegges for styret i foreningen.

Medlemmer av Kristiansand Døveforening som fyller runde tall 30, 40, 50, 60, 70 osv får bruke døvesenteret lokale og overnatting gratis i en helg til sin bursdagsfeiring. Det gjelder ikke for vask, bruk av prosjektor, sengetøy og musikkanlegg. Betinger minst 2 års ordinært medlemskap. Bruk av døvesenteret til andre formål enn bursdagsfeiring gjelder ikke.


1. Salg av døvesenteret.

Skulle et årsmøte vedta salg av døvesenteret, må de to påfølgende årsmøter være enige i et salg, dersom det skal erklæres gyldig. Dersom det kommer på tale at salg av døvesenteret skal finne sted, er det en uttrykkelig forvissning at 2/3 av medlemsmassen deltar på disse tre årsmøtene. Salg av døvesenteret kan finne sted dersom 2/3 av denne medlemsmassen stemmer for salg.


2. Salg av deler av tomta.

Skulle et årsmøte vedta salg av en eller flere deler av tomta, må et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte være enige i et salg, dersom det skal erklæres gyldig. Det gis 2 ukers frist ved innkalling til ekstraordinært årsmøte. Dersom det kommer på tale å selge deler av tomta må minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmene være enige i det. Salget av en eller deler av tomta gis fullmakt til eiendomsutvalget i samarbeid med styret dersom det er vedtatt på årsmøtet å selge.


Årsmøtet gir herved eiendomsutvalget i samråd med styret, fullmakt til å gå inn på alle nødvendige avtaler for å få gjennomført reguleringer og utbyggingen av foreningens eiendom.


Gnr 96 bnr 93.


Fullmakten omfatter også rett til å selge deler av eiendommen, dersom eiendomsutvalget og styret finner det formålstjenlig. Dvs. rett til å skrive under kjøpekontrakter, skjøter og eventuelt andre dokumenter som må til for å få utskilt parseller av eiendommen og solgt disse.

Om nødvendig innkalles det til ekstraordinært årsmøte hvis det skal selges deler av eiendommen. Det gis 2 ukers frist ved innkalling til ekstraordinært årsmøte.


§ 12. VALGKOMITE

Foreningens valgkomite består av 2 medlemmer, valgt på årsmøtet. Komiteen skal arbeide for å finne medlemmer som er villige til å ta imot valg. Under valget er det mulig for et medlem å komme med forslag på andre personer enn de valgkomiteen forestår. Det foretas skriftlig avstemming.


§ 13. VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endringer i vedtektene må være i styret i hende 4 uker før årsmøtet. Endringer i denne vedtekt kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.


§ 14. PROTOKOLL FRA FORENINGENS MØTER

Det skal føres protokoll (referat) fra alle styre- og årsmøter. Referatene skal oppbevares på en betryggende måte.


§ 15. OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 7/8 flertall blant alle medlemmer som har stemmerett. Dessuten må vedtaket gjentas med 7/8 flertall på ekstra ordinært årsmøte 4 uker senere. Hvis foreningen blir oppløst, skal alle Kristiansand Døveforeningens verdier overføres til Norges Døveforbund. Foreningens verdier skal forvaltes av Norges Døveforbund i 10 år.

Hvis det i løpet av 10 års perioden blir opprettet en ny forening i Kristiansand med tilsvarende formål, og foreningen blir tilsluttet NDF, skal verdiene overføres til denne foreningen. Hvis det i løpet av perioden ikke blir startet en ny forening i Kristiansand, disponerer Norges Døveforbund verdiene fritt, men fortrinnsvis til beste for tegnspråklige i Kristiansand.

Ved oppløsning av Kristiansand døveforening skal protokoller, dokumenter og papirer av døvehistorisk interesse overlates Norges Døveforbund for betryggende oppbevaring.


Disse vedtektene ble revidert og vedtatt på årsmøtet 14.03.2015.


STATUTTER FOR MEDLEMMENES KDFs INTERESSEFOND

1.

Interessefondet i Kristiansand Døveforening er opprettet 25. februar 2006. Fondets formål er å

stimulere den økonomiske virksomhet innen Kristiansand Døveforening ved å yte tilskudd

eller lån.

2.

Interessefondets kapital bygges opp ved minst 50 % avsetning av forskjelllige form for innsats

fra medlemmenes side, for eksempel inntekt av lotterier, basarer, tombolaer, m.m. Ved

testamentariske gaver og andre gaver til Kristiansand Døveforening skal minst 50% legges til

fondet. Avsetninger til fondet og bruken av resterende midler vedtas på ordinære eller ekstra

ordinære årsmøter i Kristiansand Døveforening, etter forslag og innstilling fra

døveforeningens styre.

3.

Interessefondet kan yte tilskudd eller lån til Kristiansand Døveforeningens drift eller til

prosjekter innenfor rammen av døveforeningens vedtekter. Fondet kan også yte lån til Vest

Agder Døvesenter ”Solheim”, eventuelt rente- og avdragsfritt, om nødvendig. Om sådant lån

vanskelig kan tilbakebetales, kan det fattes vedtak om hel eller delvis avskriving. Tilskudd

eller lån fra fondet vedtas på ordinære eller ekstra ordinære årsmøter etter innstilling fra

døveforeningens styre.

4.

Interessefondets regnskap føres av Kristiansand Døveforeningens kasserer og

revideres av de på døveforeningens årsmøte valgte revisorer. Regnskapet avsluttes hvert pr

31.12. og legges i revidert stand fram til døveforeningens årsmøte. Alle utbetalinger fra fondet

må anvises av Kristiansand Døveforeningens styreleder. Styret for fondet er samme som

døveforeningens styre. Styret administrerer fondet og legger frem innstillinger for ordinært

eller ekstra ordinært årsmøte.

5.

Endringer i disse statutter kan bare skje etter samme bestemmelser som for Kristiansand

Døveforeningens vedtekter.


Disse statuttene ble vedtatt på årsmøtet 25.02. 2006.VIKTIGE DATOER

2020


* 8. januar - Ekstraordinært årsmøte


* 22. januar - Hyggekveld


* 7. - 9. februar - arrangement


* 19. februar - Hyggekveld


* 4. mars - Årsmøte


* 18. mars - Hyggekveld


* 1. april - Hyggekveld


* 17. -19. april - Dugnad


* 29. april - Hyggekveld


* 17. mai - Fest og sosialt


* 27. mai - Hyggekveld


* 10. juni - Blåtur


* 23. juni - Sankthansaften

fra 1987 og til ca 2015

Se her